Procjena učinaka propisa

Objavljeno: 09.04.2018
Prijave moguće ostaviti u periodu: 09.04.2018 - 23.04.2018
Datum održavanja: 10.05.2018
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Sponzor: Analitika - Center for Social Research
Lokacija: "Hotel Bristol" - Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo


Ciljevi treninga:

-       Upoznavanje sa konceptom, vrstama i principima procjene učinka propisa

-       Upoznavanje sa postupkom i instrumentima procjene propisa


Opis: Procjena učinka ključni je alat za sistematsku analizu potencijalnih pozitivnih ili negativnih efekata prijedloga propisa. To se posebno odnosi na fiskalne, ekološke, društvene, pravne i druge potencijalne implikacije predloženih politika. Ovaj modul će polaznicima omogućiti sistematski pregled dostupnih alata i pristupa za provođenje procjene učinka propisa i integraciju procjene učinka propisa u redovne aktivnosti državnih službenika. 


Teme/Sadržaj: 

1)    Općenito o procjeni učinaka,

2)    Vrste procjene učinaka i obrasci za procjenu učinaka,

3)    Postupak procjene učinaka,

4)    Instrumenti za unaprjeđenje kvaliteta propisa.

 

Metode nastave:

-       Predavanja

-       Interaktivne vježbe

-       Pitanja i odgovori

-       Diskusija

 

Ciljna grupa: državni službenici institucija BiH kojima je tema relevantna za radon mjesto

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

 

Plan treninga:

Registracija:               09:45-10:00

Sesija 1:                    10:00-11:30

Pauza za kafu:           11:30-11:45

Sesija 2:                    11:45-13:15

Ručak:                       13:15-14:15

Sesija 3:                     14:15-15:45

Kraj treninga:              15:45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

O treneru:

Niko Grubešić je magistar prava, pomoćnik ministra pravde BiH u Sektoru za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije. Objavljivao je radove u naučnim publikacijama sa temama iz građansko-pravne oblasti. Koautor priručnika za izradu propisa u institucijama BiH i obrazloženja propisa, kao i Priručnika za polaganje stručnog upravnog ispita. Izlagač na mnogim radionicama i okruglim stolovima iz različitih oblasti. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH na teme: Strateško planiranje, Izrada pravnih propisa u institucijama BiH, Upravni postupak i upravni spor, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BIH, Zakon o radu u institucijama BiH, Kancelarijsko poslovanje, Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim upravnim organizacijama. Više o treneru na: https://www.ilearn.gov.ba/training/viewtraining/6

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 0/20Naslov