Učešće zainteresovanih strana prilikom donošenja javnih politika

Objavljeno: 11.04.2018
Prijave moguće ostaviti u periodu: 11.04.2018 - 25.04.2018
Datum održavanja: 31.05.2018
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Hotel Bristol" - Fra Filipa Lastrića 2, CENTAR SARAJEVO


Ciljevi treninga:

 • Upoznavanje sa principima javnih konsultacija
 • Uvod u pravnu prirodu javnih konsultaciju
 • Upoznavanje sa međunarodnim standardima i dobrim praksama javnih konsultacija
 • Upoznavanje institucionalnog okvira za javne konsultacije u BiH

Opis:

Učešće zainteresovanih strana putem javnih konsultacija prilikom donošenja javnih politika važan je aspekt reforme javne administracije i indikator je stupnja razvoja demokratskih institucija društva. Tako su u BiH usvojeni važni elementi pravnog okvira kojima se uređuje oblast javnih konsultacija, a uspostavljen je i sistem e-konsultacija koji je proces javnih konsultacija na nivou BiH učinio znatno efikasnijim i transparentnijim. U tom smislu, ovaj modul ponudiće detaljan uvid u ključne principe, mehanizme, efekte i izazove kada je riječ o implementaciji pravnog okvira za javne konsultacije u BiH, uzimajući pri tome u obzir i međunarodne standarde i dobre prakse u toj oblasti.  

Teme/Sadržaj:

 • Značaj učešća zainteresovanih strana prilikom donošenja javnih politika („javne konsultacije“): ratio i prednosti javnih konsultacija u kreiranju javnih politika; definicija zainteresiranih strana; javne konsultacije kao dio reforme javne uprave; značaj javnih konsultacija u procesu evropskih integracija.
 • Pravna priroda javnih konsultacija: zasebno pravo ili derivat drugih prava?; razlika između javnog zagovaranja i lobiranja.
 • Međunarodni dokumenti od značaja za provođenje javnih konsultacija u BiH.
 • Pravni okvir za javne konsultacije u BiH: analiza Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, te portala „eKonsultacije“. 

Metode nastave:

 • Predavanja
 • Interaktivne vježbe
 • Pitanja i odgovori
 • Diskusija

Ciljna grupa: državni službenici institucija Bih kojima je tema relevantna za radon mjesto

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:

Registracija:                09:45-10:00

Sesija 1:                     10:00-11:30

Pauza za kafu:             11:30-11:45

Sesija 2:                     11:45-13:15

Ručak:                        13:15-14:15

Sesija 3:                      14:15-15:45

Kraj treninga:              15:45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

O treneru:

Dr Dragan Golubović je profesor prava, pravni ekspert na CBGI projektu „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“, faza I-III, i stalni član Savjeta eksperata za neprofitno pravo Vijeća Evrope.  U poslednjih 20 godina radio je kao međunarodni ekspert u preko 20 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, na međunarodnim  projektima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava, reforme javne uprave, građanske participacije u kreiranju i primjeni javnih politika, i socijalne ekonomije. U Bosni i Hercegovini radi od 1998. godine na višegodišnjim projektima u gore navedenim oblastima. Kao pravni ekspert na CBGI projektu učestvovao je u izradi novih Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, izmjenama Jedinstvenih pravila u izradi pravnih propisa u institucijama BiH, i kreiranju portala „eKonsultacije“ za provođenje javnih konsultacija u institucijama BiH. Koautor je priručnika o primjeni novog režima javnih konsultacija (eKonsultacije) u institucijama BiH, koji je urađen u saradnji Ministarstva pravde BiH i CBGI projekta.

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 

 0/20Naslov